Новини

Има гарантиран бюджет за селски туризъм по мярка 6.4 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите прие критериите по новия прием на проекти по мярка 6.4 на ПРСР. Критериите за оценка по стартиращия прием по мярка 6.4 на ПРСР бяха приети с гласуване на заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР при МЗХГ. При предстоящия прием по мярка 6.4 на ПРСР през настоящата 2018-а година, ще се организират самостоятелни процедури за кандидатстване с отделни собствени бюджети и различни насоки за кандидатстване по направленията на проектите - за производство, за услуги, за занаяти и за селски туризъм.

Гарантиран бе отделен бюджет за селски туризъм, като по този начин се запазва възможността за одобрение на проектите за къщи за гости и дейности свързани със селския туризъм, като басейни, спа – центрове, ресторанти и спортни съоръжения. В противен случай при даването на приоритет за производството, услугите и занаятите сектора с най-висок интерес – селския туризъм, имаше опасност да остане извън реални шансове за одобрение. Предстои да бъдат приоритизирани направленията за подкрепа на проекти за селски туризъм с оглед възможността за създаване на работни места и повече реални доходи и добавена стойност в селските райони.

Критериите за оценка на проектите  в сектор туризъм са отложени за дискусия и решения за следващото заседание на Комитета по Наблюдение, във връзка с получените противоречащи си становища от различните браншови структури в сектора.

Сега МЗХГ разработва отделни насоки за кандидатстване по всяко от направленията. Насоките за кандидатстване по процедурите ще съдържат конкретна информация за реда за кандидатстване и критериите за оценка на проектите. Наредбата ще определи и общият размер на бюджета по секторите, условията за допустимост на кандидатите, допустимите дейности и разходи по проектите, документите при кандидатстване, крайните срокове за прием на документи по процедурите, както и правилника  за сключване на договори за финансиране по мярка 6.4 на ПРСР.