Новини

Влизат в сила нови изменения на наредба 6 за идентификацията на животните

Измененията в наредба 6, касаещи отглеждането на животни в селата, вече са публикувани в Държавен вестник. Промените влизат в сила от 12-и Януари 2018. Новата наредба включва изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ  И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните  (обн., ДВ, бр. 90 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2014 г. и бр. 42 от 2015 г.)
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. Средствата за официална идентификация на животните и пчелните семейства са:
1. идентификационни средства;
2. идентификационни документи (паспорти).“
§ 2. Наименованието на раздел II се изменя така: „Идентификационни средства“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Идентификационните средства определят еднозначно животното, на което са поставени, или пчелното семейство. Чрез идентификационните средства се свързват данните за животните и пчелните семейства, въвеждани, съхранявани и обработвани в ИИС.“
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така: „Идентификационните средства за животните и пчелните семейства са:“;
б) в т. 2 се създава буква „в“:
„в) търбушен болус;“
в) създава се т. 3:
„3. индивидуална идентификационна табела.
3. В ал. 3 думите „Средствата за официална идентификация“ се заменят с „Идентификационните средства“.
4. В ал. 4:
а) в основния текст думите „Средствата за официална идентификация“ се заменят с „Идентификационните средства“;
б) в т. 1 се създава буква „в“:
„в) ушна марка и търбушен болус или две ушни марки и търбушен болус;“
в) в т. 2 се създава буква „в“:
„в) индивидуална идентификационна табела“.
5. В ал. 5 думите „средствата за официална идентификация“ се заменят с „идентификационните средства“, след думата „предназначението“ се добавя съюзът „и“, а „и интервалите“ се заличават.
6. В ал. 6 думите „средството за официална идентификация“ се заменят с „идентификационното средство“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „трябва да“ се заличават.
2. В ал. 6:
а) в основния текст думите „трябва да“ се заличават;
б) в т. 3 след думата „транспондер“ се добавя „и минимум 20 см за търбушен болус“, а накрая се добавя „и търбушния болус“.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Идентификационните средства по чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 е необходимо да са тествани в акредитирана лаборатория, одобрена от ICAR (The International Committee for Animal Recording), което се удостоверява със заверени копия на сертификати или удостоверения, издадени след успешно проведени изпитвания, или със заверени копия на документи от компетентния орган на страна – членка на Европейския съюз, където такива средства са били официално одобрени.
(8) Идентификационните средства – ушни марки, използвани при ЕПЖ и ДПЖ, могат да имат допълнително контейнер за взeмане на ДНК проба в процеса на поставяне на идентификаторите.“
§ 5. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) Индивидуалните идентификационни табели за официална идентификация на пчелни семейства са:
1. изработени от гъвкав, пластичен материал в жълт цвят с размери – височина 45 – 60 мм и дължина 65 – 90 мм;
2. защитени от фалшифициране, като надписът им да може лесно да се чете през целия живот на пчелното семейство и да не може да се заличава;
3. изработени по начин, който гарантира, че след поставяне на капака на кошера ще могат да останат на мястото на поставянето им.
(2) Условията, редът и начинът за идентификация на пчелните семейства са определени в Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27 от 2015 г.).“
§ 6. В чл. 4 в основния текст думите „Средството за официална идентификация“ се заменят с „Идентификационното средство“.
§ 7. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Средствата за официална идентификация“ се заменят с „Идентификационните средства“;
б) в т. 2 след думата „поставени“ се добавя „или пчелното семейство, което е било идентифицирано“.
2. В ал. 3 думите „Средствата за официална идентификация“ се заменят с „Идентификационните средства“.
3. В ал. 4 думите „Средствата за официална идентификация“ се заменят с „Идентификационните средства“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Невалидните идентификационни средства се унищожават съгласно Закона за управление на отпадъците.“
§ 8. В наименованието на раздел III думите „средствата за официална идентификация“ се заменят с „идентификационните средства“.
§ 9. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така: „Идентификационните средства за животните и пчелните семейства са:“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. комплект за едри преживни животни (ЕПЖ):
а) две ушни марки;
б) ушна марка и електронна ушна марка;
в) две ушни марки и търбушен болус;“.
3. В т. 2 думите „ушни марки“ се заличават, а след „електронна ушна марка“ се добавя „или ушна марка и търбушен болус“.
4. В т. 5 накрая се добавя „както и за кучета за служебни, ловни и други цели“.
5. Създава се т. 7:
„7. индивидуална идентификационна табела за пчелни семейства.“
§ 10. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Идентификационните средства за ЕПЖ отговарят на следните специфични изисквания:
1. жълт цвят, когато са комплект от две ушни марки;
2. състоят се от две части с минимални размери – дължина 45 мм и широчина 55 мм;
3. структурата на номера е следната:
а) за комплект ушни марки: BG XX XXXXXX, като BG е кодът на България, първите две цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите шест цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;
б) за комплект ушна марка и електронна ушна марка или ушни марки и търбушен болус: 100 XXХ XXX XXXХХХ, като 100 е кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;
4. надписите на всяка част на марката съдържат абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA), като символите са с минимална височина 5 мм; те са разположени на три реда и са в черен цвят, както следва:
а) за комплект – ушни марки:
BFSA
BG XX
XXXXXX;
б) за комплект – ушна марка и електронна ушна марка или ушни марки и търбушен болус:
BFSA
100 XXХ ХХХ
XXXXXX;
5. надписите на всяка част на ушната марка и на електронната ушна марка съдържат баркод с номера на марката, съответстващ на номера на електронния транспондер, когато марките са част от комплект за електронна идентификация на ЕПЖ, или съответстващ на визуалния номер на марките, когато в комплекта няма електронно средство за идентификация;
6. надписите, отбелязани върху всяка част на електронната ушна марка, съответстват на номера на електронния транспондер; структурата на номера на електронния транспондер е следната: 100XXXXXXXXХХХХ, като 100 е кодът на Република България, първите три цифри показват кода на производителя  и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;
7. структурата на номера на търбушните болуси е следната: 100XXXXXXXXХХХХ, като 100 е кодът на Република България, първите три цифри показват кода на производителя и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация.
(2) Извън случаите по ал. 1, т. 1:
1. ушната марка е предназначена за поставяне на дясното ухо и е с жълт цвят, когато е в комплект с електронна ушна марка, а двете марки са със син цвят, когато са в комплект с търбушен болус;
2. електронната ушна марка, когато е в комплект с ушна марка, е предназначена за поставяне на лявото ухо и е с оранжев цвят.“
§ 11. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Средствата за официална идентификация на“ се заменят с „Идентификационните средства за“, а „трябва да“ се заличава.
2. В т. 1 накрая се добавя „когато e в комплект с електронна ушна марка и със син цвят, когато е в комплект с търбушен болус“.
3. В т. 2 след думата „марка“ се поставя запетая и се добавя „когато е в комплект с ушна марка“, а думите „или жълт цвят“ се заличават.
4. В т. 3 основният текст се изменя така:
„3. ушните и електронните ушни марки се състоят от две части със:“.
5. В т. 4 след думата „номера“ се добавя „на ушните марки и електронните ушни марки“.
6. В т. 5 след думата „ушната“ се добавя „и електронната ушна“, а цифрата „8“ се заменя с „5“.
7. В т. 8 думите „посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 8, т. 3 – 5“ се заменят с „на т. 3 – 5 и 11 и на чл. 3, ал. 1 и 2“.
8. Създават се т. 10 и 11:
„10. структурата на номера на търбушните болуси е следната: 100XXXXXXXXXXXX, като 100 е кодът на България, първите три цифри показват кода на производителя  и/или търговеца, а следващите девет цифри са поредният номер на средството за официална идентификация;
11. надписите на мъжката част на ушната и електронната ушна марка съдържат баркод с номера на марката, съответстващ на номера на транспондера, когато марките са част от комплект за електронна идентификация на ДПЖ, или съответстващ на номера на марката по т. 8.“
§ 12. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „Средствата за официална“ се заменят с „Идентификационните средства за“.
2. В ал. 2 в основния текст думите „Средствата за официална“ се заменят с „Идентификационните средства за“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Надписите на мъжката част на ушната марка при индивидуална и групова идентификация на свине съдържат баркод с номера на марката.“
§ 13. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „средства за официална идентификация“ се заменят с „идентификационни средства“.
2. В т. 2 думите „средството за официална идентификация“ се заменят с „идентификационното средство“.
§ 14. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „средства за официална идентификация“ се заменят с „идентификационни средства“, а след „любимци“ се добавя „кучетата за служебни, ловни и други цели“.
2. В т. 2, буква „б“ думите „средството за официална идентификация“ се заменят с „идентификационното средство“.
§ 15. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. Индивидуалните идентификационни табели, използвани при идентификация на пчелни семейства, съдържат:
1. уникален номер, определящ пчелното семейство;
2. баркод с уникалния номер на пчелното семейство.“
§ 16. Създава се раздел IIIа „Идентификационни документи (паспорти)“ с чл. 11б – 11ж:
„Раздел IIIа
Идентификационни документи (паспорти)
Чл. 11б. Идентификационни документи (паспорти) се издават на:
1. едри преживни животни;
2. еднокопитни животни;
3. домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели.
Чл. 11в. Идентификационните документи (паспорти) на домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели:
1. отговарят на изискванията на Част 1 от Приложение ІІІ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 178, 28.06.2013 г.);
2. съдържат уникален буквено-цифрен номер, структурата на който е следната: BG ХХХХ XXXXXX, като BG е кодът на България, първите четири знака показват кода на производителя и/или търговеца, а последващите шест цифри са поредният номер на паспорта;
3. съдържат добавени защитни елементи под формата на прозрачно фолио, предназначени за ламиниране на раздел ІІІ от паспорта след попълване на изискваната информация на страницата от същия раздел, както и когато информацията на дадена друга страница от паспорта е под формата на стикер.
Чл. 11г. Данните за издаден идентификационен документ (паспорт) на домашни любимци, кучета за служебни, ловни и други цели се въвеждат в ИИС в срок до 3 дни считано от датата на поставяне на инжектируемия транспондер на животното.
Чл. 11д. Изискванията към идентификационните документи (паспорти) за животните по чл. 11б, т. 1 и 2, редът и начинът за издаването им се определят с Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз (ДВ, бр. 47 от 2006 г.).
Чл. 11е. Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол на идентификационните документи, определя предназначението, структурата в номерацията им, разпределението и начина на изразходването им.
Чл. 11ж. Всеки номер на идентификационен документ (паспорт) е уникален.“
§ 17. В чл. 12, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) двуцифрен или трицифрен код за идентификационните средства за едри преживни животни и двуцифрен код за идентификационните средства за свине;“.
2. Буква „б“ се изменя така:
„б) трицифрен код за идентификационните средства за дребни преживни животни, еднокопитни животни, домашни любимци, кучета за служебни, ловни и други цели и пчелни семейства;“.
3. Създава се буква „в“:
„в) четиризнаков буквено-цифрен код за идентификационни документи (паспорти) за домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели;“.
§ 18. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Производителят и/или търговецът на средства за официална идентификация, вписан в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21 ЗВД, подава справка по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, за наличните средства за официална идентификация до изпълнителния директор на БАБХ в електронен формат в срок до 3 работни дни от доставката им.
(2) Средствата за официална идентификация на животните се пускат за първи път на пазара само от лица, които са вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21 ЗВД.
(3) Производителят и/или търговецът по ал. 1 може да доставя средства за официална идентификация на животни и пчелни семейства на:
1. собственици и ползватели на животновъдни обекти с изключение на идентификационни средства – инжектируеми транспондери и идентификационни документи (паспорти) за домашни любимци, кучета за служебни, ловни и други цели;
2. ветеринарни клиники, ветеринарни амбулатории и на обекти за търговия на едро и дребно с ветеринарномедицински продукти (ВМП).
(4) Производителят и/или търговецът по ал. 1 подава справка по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, за лицата, посочени в ал. 3, на които е доставил средства за официална идентификация. Справката се подава в електронен формат до директора на съответната ОДБХ, на чиято територия се намира обектът на доставка, в срок до 2 работни дни от предоставянето на средства за официална идентификация. Справката се придружава от копие на документ за извършената доставка или приемателно-предавателен протокол, с посочени номерата на средствата за официална идентификация.
(5) Управителят на ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория и на обект за търговия на едро и дребно с ВМП по ал. 3, т. 2 или определено от него лице подава справка по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, за лицата, на които са доставени средства за официална идентификация. Справката се подава в срок до 2 работни дни от предоставянето на средствата в електронен формат до директора на съответната ОДБХ, на чиято територия се намира обектът на доставка. Справката се придружава от копие на документ за извършената доставка или приемателно-предавателен протокол, с посочени номерата на средствата за официална идентификация.
(6) Лицата по ал. 1 – 5 съхраняват архив с всички данни за доставените и получените средства за официална идентификация не по-малко от 3 години от изпращането/получаването на доставката. Архивираните данни за доставени или получени средства за официална идентификация се предоставят на контролните органи на БАБХ при поискване.“
§ 19. В чл. 17, ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 20. В чл. 18, ал. 1, буква „в“ думите „и домашни любимци“ се заменят с „пчелни семейства, домашни любимци, кучета за служебни, ловни и други цели“.
§ 21. В чл. 19, т. 1 думите „и домашни любимци в страната“ се заменят с „пчелни семейства, домашни любимци, кучета за служебни, ловни и други цели“.
§ 22. В чл. 27, ал. 1, т. 6 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 23. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
§ 24. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 9 се изменя така:
„9. „Домашни любимци“ са домашни любимци по смисъла на чл. 3, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (OB, L 178, 28.06.2013 г.).“;
б) създават се т. 10 – 12:
„10. „Търбушен болус“ e електронно средство за идентификация с цилиндрична форма, което посредством поглъщане (директно или чрез помощно приспособление) попада и се локализира в мрежата на преживно животно. Болусът се състои от запечатан корпус, в който е поставен транспондер.
11. „Пчелно семейство“ е пчелно семейство по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за пчеларството.
12. „Баркод“ е машинно нанесена разбираема маркировка върху ушна марка и индивидуална идентификационна табела, която предоставя информация за номера на тази марка или табела.“
2. Създават се § 1а и 1б:
„§ 1а. Търбушен болус като средство за официална идентификация може да се използва в стада от ДПЖ по избор на собственика на животните при спазване на физиологичните особености на животните, на които се поставя.
§ 1б. Електронна ушна марка или търбушен болус като средства за официална идентификация може да се използват в стада от ЕПЖ по избор на собственика на животните, като в случаите на поставяне на болус трябва да се спазват физиологичните особености на животните, на които се поставя.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. До 18 юли 2019 г. търбушен болус може да се използва като допълнително средство за идентификация на ЕПЖ, като се прилага под контрола на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството в определени от нея стада.
§ 26. Средствата за идентификация, използвани до влизането в сила на тази наредба, се използват до изчерпване на наличните количества.
§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на чл. 6, т. 1, букви „б“ и „в“ и § 1б от допълнителните разпоредби, които влизат в сила от 18 юли 2019 г.
Министър: Румен Порожанов